Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Правилник о испитима у основној школи

  • Posted on:  петак, 30 октобар 2015 14:45
  • Написала 

Основна школа
„Вук Караџић“
Вршац
Дел.број:25/5
Датум:10.01.2014.године

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( “Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013-даље: Закон) и Статута Основне школе, („Вук Караџић“ Вршац-даље: Школа) у Вршцу, дана 10.01.2014.године, Школски одбор донео је

 

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„ВУК КАРАЏИЋ“ ВРШАЦ

Опште одредбе

Члан 1

Овим правилником утврђују се врсте испита, рокови за полагање испита, испитна комисија, организација и начин полагања испита, оцењивање на испиту, записник о полагању испита и правна заштита ученика у вези са полагањем испита у Основној школи " Вук Караџић" Вршац (даље: Школа) у складу са Законом, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом Школе.

Врсте испита и рокови за полагање

Члан 2

Успех ученика оцењује се и на испиту.

У школи се полажу поправни, разредни, завршни испит, испит из страног језика, испити ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног - брже напредовање,испит по приговору или жалби, испити ученика осмог разреда који имају више од две недовољне оцене или нису положили поправни испит, испит из страног језика који ученик није изучавао у Школи, и други испити.

Испити из става 2. овог члана, осим завршног испита, полажу се пред испитном комисијом од три члана од којих су најмање два стручна за предмет.

Испитну комисију образује директор школе.

Ако школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет ангажује се стручно лице из друге школе.

Прочитано 4668 пута