Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Правилник о мерама заштите

  • Posted on:  петак, 30 октобар 2015 15:03
  • Написала 

На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образо¬ва¬ња и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Ста¬ту¬та Основне школе „ Вук Караџић“ у Вршцу (у даљем тексту: Школа), Школски одбор Школе на седници од 07.07.2015. године, донео је


ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА


I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Школа (у даљем тексту: Правилник) прописују се мере, начин и поступак заштите ученика Шко¬ле и начин њиховог спровођења.
Заштита и безбедност ученика обезбеђују се у складу с ближим условима, об¬ли¬цима, мерама, начину, поступку и смерницама за заштиту и безбедност ученика, које прописује министар надлежан за послове образовања.

Члан 2.

Ученици имају право на заштиту и безбедност према одредбама Правилника:
1) у школској згради и школском дворишту;
2) на путу између куће и Школе;
3) ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образов¬но-вас¬питног рада или других активности које организује Школа.

Прочитано 3613 пута